Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2
Đề cương BC kết quả kỳ họp
Báo cáo
Tờ trình
Báo cáo thẩm tra
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download