Ban Dân tộc  

Trưởng Ban: Bà Vừ Thị Liên

Phó Trưởng Ban: Ông Hà Quốc Thịnh

Các Ủy viên:

                       1. Ông: Giàng A Dế

                       2. Ông: Giàng A Páo

                       3. Ông: Phạm Đình Quế

                       4. Bà: Quàng Thị Tuyết

                       5. Ông: Hoàng Ngọc Vinh