Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16
CỬ TRI
Ban Kinh tế - Ngân sách
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16
NGHỊ QUYẾT
Thường trực HĐND tỉnh
Ban Pháp chế
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Dân tộc
Cục thi hành án
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân tỉnh
Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Báo cáo
UBND trình Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 209/HĐND-VP
V/v: Triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
2
210/TB-HĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
211/TB-HĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Từ ngày 07 - 09/12/2020) Download