Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 273/KH-HĐND
KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 332/BC-UBND
   Phu luc kem theo Bao cao kien nghi cu tri sau kỳ 10 (in).xls
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
3
Số: 291/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 294/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download