Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XIV (Trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại phiên trù bị) Download
2
Giấy ghi chất vấn Download
3
270 /TB-HĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 271/TB-HĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
Số: 269/HĐND - VP
V/v triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIV Download
6
Số: 289/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 Download
7
Số: 290/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2019; Chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
8
Số: 288/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
9
Số: 274 /BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay” Download