Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
01/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
2
07/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
3
02/NQ - HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
4
08/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
5
02/NQ - TTHĐND
Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
6
03/NQ - HĐND
Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên Download
7
04/NQ - HĐND
Nghị quyết về việc quy định số lượng, cơ cấu thành viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
8
06/NQ - HĐND
Nghị quyết về việc bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
9
01/NQ-TTHĐND
Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download