Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
07/BC-VHXH
BÁO CÁO Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Download
2
10/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
12/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
4
09/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Download
5
11/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Download