Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 180 /TTr-TTHĐND
   1.1.Noi quy ky hop HĐND.doc
TỜ TRÌNH Về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 177/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Download
3
Số: 178 /TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2016 Download
4
Số: 2104/TTr-UBND
   Danh gia danh muc da thong qua Nghi quyet.xls
   Danh muc du an bo sung.xls
   Bao cao thu hoi dat (đ_ s_a).doc
   Tham dinh So Tu Phap.doc
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 2101 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 2101/TTr-UBND
   Khai toan kinh phi ho tro nan nhan.xls
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 2102 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 2105 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Download
9
Số: 2103 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 2106/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v Ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 179 /TTr-TTHĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình hoạt động toàn khóa Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download