Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 38 /BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
2
Số: 39/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download
3
Số: 41 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết v/v giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và thống nhất chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
4
Số: 37 /BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Download
5
Số: 36 /BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download