Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 87/NQ-HĐND
   Biểu Biên chế.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và thống nhất chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
2
Số: 83/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 Download
3
Số: 91/NQ-HĐND
   tMinhQHVDienBien.pdf
NGHỊ QUYẾT Thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Download
4
Số: 88/NQ-HĐND
   Bieu kem theo NQ.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 01/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 90/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
7
Số: 84/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
8
Số: 02/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 86/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Download
10
Số: 85/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 89/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download