Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của UBND tỉnh, các Sở, ngành-->Tờ trình, Đề án, Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
812/TTr-UBND
Tờ trình về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
815/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị Quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
3
808/TTr-UBND
Tờ trình: Xin chủ trương đầu tư các dự án nhóm B có sử dụng vốn ngân sách địa phương, tỉnh Điện Biên Download
4
807/TTr-UBND
Tờ trình V.v Xin chủ trương điều chỉnh các dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
5
73/BC-UBND
Báo cáo điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 Download
6
823/TTr-UBND
Tờ trình nhu cầu, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên Download
7
810/TTr-UBND
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Download
8
809/TTr-UBND
Tờ trình: Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 Download
9
834/TTr-UBND
Tờ trình Về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường 7-5 trên địa thành phố Điện Biên Phủ Download
10
811/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download