Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh-->Báo cáo-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
18/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường 7 tháng 5 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ Download
2
19/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 Download
3
20/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Download
4
21/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
22/BC-VHXH
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh (giai đoạn II) Download
6
23/BC-VHXH
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Điện Biên Download
7
24/BC-HĐND
Thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
25/BC-VHXH
Báo cáo: Tiếp thu, giải trình Dự thảo Nghị quyết Thông qua nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download