Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 76/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 Download
2
Số: 84/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017- 2020 Download
3
Số: 80 /NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” Download
4
Số: 75/NQ-HĐND
   4. Bieu NQ HDND tinh du toan 2018.xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 Download
5
Số: 83/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 85/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp Download
7
Số: 76/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Download
8
Số: 82 /NQ-HĐND
   8. DukienvonNSDP 2016-2020 (gui UBND).xls
   8. KHdautucong2018 (3) (1).xlsx
   8. KHVondoiungODA2018 (4).xlsx
   8. KHvonNSDP2018 (5) (1).xlsx
   8. Tonghopnguonvon2016-2020 (1).xls
   8.CTMTQG 2016-2020.xls
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 Download
9
Số: 77/2017/NQ-HĐND
   Bieu kem theo Nghi quyet HDND tinh ve gia dich vu kham chua benh ngay 12.12.xls
NGHỊ QUYẾT Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 81/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 79/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 80/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
Số: 78/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
Số: 77/NQ-HĐND
   1. Kem NQHD Biên chế CC.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
15
Số: 81/NQ-HĐND
   Danh muc dư an 2018 kem theo Nghi quyet.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
16
Số: 78/NQ-HĐND
   3. bieu Kem NQHD biên chế sự nghiệp.xls
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
17
Số: 82/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
18
Số: 74/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV Download
19
Số: 73/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
20
Số: 79/NQ- HĐND
NGHỊ QUYẾT Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Download