Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
260/HĐND-VP
   Gửi Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16.doc
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download