Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 16-->Báo cáo thẩm tra
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 35/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 34/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 Download
3
Số: 33/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2015; Chương trình hoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh Download
4
Số: 35/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 Download
5
Số: 36/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; dự thảo nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2016 Download
6
32/BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 (lĩnh vực chính sách dân tộc) Download
7
Số: 33/BC-BDT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2015 và Chương trình hoạt động năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
8
Số: 42/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án hình sự năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Download
9
Số: 41/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chia tách, thành lập bản mới tại các huyện Mường Nhé, Điện Biên, Nậm pồ và Mường Chà tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 49/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 Download
11
Số: 40/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 38/BC-BPC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2015 và Chương trình hoạt động năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Download
13
Số: 40 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA TỔNG HỢP Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên Download
14
Số: 39 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
Số: 37/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên Download
16
Số: 253/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2015 Download
17
Số: 38/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 Download