Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 62 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Download
2
Số: 61/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 60/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download
4
Số: 59/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Các dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
5
Số: 61/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 56/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 63 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 Download
8
Số: 60/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download