Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 11-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
144 /BC-UBND
   BC 144 KT-XH 6 thang 2014.xls
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 Download
2
121/BC- HĐND
Báo cáo tổng họp thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 Download
3
138 /BC-UBND
   Bieu BC Thu chi 6 thang.xls
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2014 Download
4
145 /BC-UBND
Báo cáo kểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của UBND tỉnh Download
5
139/BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 09 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
6
122/BC - HĐND
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
7
126/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp kết quả giam sát chuyên đề của thường trực HĐND Tỉnh, các ban HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 Download
8
167/BC-UBND
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download