Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 15-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
3815 /TTr-UBND
   QĐ 10a chinh sach khuyen cong.doc
   Du thao NQ HDND tinh.doc
TỜ TRÌNH Ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
3881 /TTr-UBND
   Chuong trinh Nha o Dien Bien.doc
   Du thao NQ chuong trinh nha o.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Download
3
3874 /TTr-UBND
   3. Du thao Nghi quyet du an trong diem nhom C.doc
   2.Tham dinh cua So Tu phap ve du an trong diem nhom C.doc
TỜ TRÌNH Về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên Download
4
3879/TTr - UBND
   5. Xd canh dong lơn.doc
   Tham dinh STP.doc
TỜ TRÌNH Về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
3875 /TTr-UBND
   Tieu chi phan bo VDT 2016-2020.xls
   Du kien so diem cua tinh.xls
   5. Du thao NQ Nguyen tac phan bo VDT 2016-2020.doc
   13521 Tham dinh cua So Tu phap ve nguyen tan, tieu chi phan bo VDT.doc
TỜ TRÌNH Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên Download
6
3842 /TTr-UBND
   bcth_dienbien_9.2015.doc
   6.Du thao Nghi quyet cua HDND tinh - QH Tai nguyen nuoc mat.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
7
3844 /TTr-UBND
   7.DT NQ Phi tham gia dau gia khoang sản.doc
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Download
8
3880 /TTr-UBND
   8.Du thao Nghi quyet nhien vu QH phat vung tinh.doc
   Nhiemvu-QHXDV-DienBien-12-9-2015.doc
TỜ TRÌNH Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035 Download
9
3883/TTr-UBND
   DE AN.doc
   Biểu kem De an.xls
   Du thao NQ.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020 Download
10
3883/TTr-UBND
   De an Vinasat.doc
   10. NQ Vinasat.doc
   Tham dinh cua So Tu phap vinasat.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020 Download