Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 55/BC-BDT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2017 và Chương trình hoạt động năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
2
Số: 52/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 53/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 54/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 56/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết "Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018" Download