Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->NGHỊ QUYẾT
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
191/NQ-HĐND
   Biểu NQ.xlsx
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
2
190/NQ-HĐND
   19.1. Bieu kèm NQ dự toán và phân bổ dự toán năm 2021..xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 Download
3
179 /NQ-HĐND
   14.1. Bieu kèm NQ QTNSĐP 2019 (NĐ 31).xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 Download
4
195/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na Son (Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son) Download
5
193/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng Download
6
197/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên Download
7
196/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa Download
8
189/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 Download
9
192/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Download
10
186 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 Download
11
30/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
188/NQ-HĐND
   6. Biểu kèm theo NQ 5 năm.xlsx
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch Tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 Download
13
184/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Download
14
185/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Download
15
187/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điên Biên Download
16
180/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 Download
17
181/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 Download
18
182/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 Download
19
194/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ ngã ba Bệnh viện Tỉnh - ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ nút N2 đến nút N20 khu tái định cư Noong Bua) vùng tái định cư thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
20
198/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mương tiêu thoát nước khu tái định cư, đoạn từ hồ điều hòa Noong Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C khu tái định cư Noong Bua, vùng tái định cư Thành phố Điện Biên Phủ Download
21
199/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa Download
22
209/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên Download
23
29/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” Download
24
28/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
25
204/NQ-HĐND
   1. Bieu kem theo Nghi quyet HDND tinh.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
26
205/NQ-HĐND
   Phụ lục công chức, viên chức kèm theo (2) (1).xls
NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên, năm 2021 Download
27
206/NQ-HĐND
   Phụ lục công chức, viên chức kèm theo (2) (1).xls
NGHỊ QUYẾT Về việc Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; Thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên, năm 2021 Download
28
207/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án xác định tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Điện Biên” Download
29
208/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download
30
211/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 Download
31
183/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV Download
32
33/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
33
210/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020” Download
34
31/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
35
32/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
36
34/2020/NQ-HĐND
   Quy chế BVBMNN (kèm theo 5.).doc
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
37
200/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
38
201/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
39
202/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
40
203/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download