Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của UBND tỉnh, các Sở, ngành-->Dự thảo nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Dự thảo Nghị Quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
2
Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 Download
3
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download
4
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị hành chính Download
5
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh Download
6
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên Download
7
Nghị quyết Quy định ban mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Nghị quyết thông qua nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên Download
9
Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Download
10
(TTr 834)
Nghị quyết thông qua việc đặt tên đường 7-5 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
11
(TTr 811)
Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download