Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Dự thảo nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
2
Dự thảo nghị quyết V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Dự thảo nghị quyết Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
4
Dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2022 Download
5
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Download
6
Dự thảo Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 Download
7
Dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
8
Dự thảo Nghị quyết “Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục đối với Công an viên bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Dự thảo nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Download
10
Dự thảo nghị quyết Vv phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và Phê duyệtt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNS năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
11
Dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
12
Dự thảo Nghị quyết tiếp nhận và thành lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (Văn bản điện tử) Download
13
Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên. Download
15
Dự thảo nghị quyết Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
16
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh. Download
17
Dự thảo nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XV Download
18
Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 56/2017/NQ-HDND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
19
Dự thảo nghị quyết Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
20
Dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2022 Download