Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản Số: 34 /BC-DT
Ngày ban hành 16/7/2018
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Trích yếu BÁO CÁO Tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản