Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản Số: 53/BC-DT
Ngày ban hành 02/12/2018
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Trích yếu BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên Ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản