Hoạt động của HĐND tỉnh  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 01/12/2018

CTTĐT - Ngày 29/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.


Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận 10 nội dung báo cáo, tờ trình và 07 dự thảo nghị quyết về: Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tỉnh Điện Biên; Đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021; Dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019; Báo cáo và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Dự thảo nghị quyết về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Dự thảo nghị quyết quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên....

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, các đại biểu tập trung thảo luận: về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh; một số chỉ tiêu chưa đạt; tình trạng tội phạm ma túy và mức độ, khối lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn tăng; về tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm chậm; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng còn nhiều vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ...; Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019: còn 4/16 khoản thu chưa đạt dự toán (trong đó có 02 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt kế hoạch); nợ đọng thuế còn cao; cần quan tâm đến các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế từ các năm trước; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành...; đồng thời các đại biểu thảo luận về căn cứ pháp lý, cách sắp xếp về bố cục của một số dự thảo nghị quyết...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu về báo cáo, dự thảo Nghị quyết đã được thống nhất tại cuộc họp để bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm kịp thời; các ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo thẩm tra, Ban tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện để trình Kỳ họp HĐND tỉnh tới./.

Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước