Văn bản mới ban hành  
STTTênCập nhậtXem văn bảnDownload
1 Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 26/10/2018 Xem trực tiếp Download
2 Báo cáo tỉnh hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 tỉnh Điện Biên 26/10/2018 Xem trực tiếp Download
3 Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ TTg ngày 09/11/2011cuar Thủ tướng Chính phủ 26/10/2018 Xem trực tiếp Download
4 Quyết định giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 09/08/2018 Xem trực tiếp Download
5 Quyết định về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018 09/08/2018 Xem trực tiếp Download
6 Quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 09/08/2018 Xem trực tiếp Download
7 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 09/08/2018 Xem trực tiếp Download
8 Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 29/06/2018 Xem trực tiếp Download
9 Quyết định phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018 18/04/2018 Xem trực tiếp Download
10 Quyết định Ban hành danh mục và chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên trong năm 2018 05/04/2018 Xem trực tiếp Download
11 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong linh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên 05/04/2018 Xem trực tiếp Download
12 Quyết định phê duyệt kế hoạch phên bổ vốn của các chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên để thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác năm 2018 (đợt 1) 07/03/2018 Xem trực tiếp Download
13 Công văn Về việc kép dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 2018 07/03/2018 Xem trực tiếp Download
14 Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 07/03/2018 Xem trực tiếp Download
15 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
16 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
17 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
18 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
19 về việc triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước" 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
20 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
21 Về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
22 Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị phân bổ chỉ tiêu đào tạo Đại học theo chế độ cử tuyển năm 2017 của tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
23 Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 30/6/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng 24/07/2017 Xem trực tiếp Download
24 Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến ngày 30/6/2017 tỉnh Điện Biên 21/07/2017 Xem trực tiếp Download
25 Thông tư số 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 05/06/2017 Xem trực tiếp Download
26 NGHỊ ĐỊNH Số: 47/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 18/05/2017 Xem trực tiếp Download
27 THÔNG TƯ Số: 40/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ 18/05/2017 Xem trực tiếp Download
28 Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
29 Nghị định số 32/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
30 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
31 Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 về việc ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
32 Chỉ thị số 31 ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
33 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017, hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
34 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 20/2011/CĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
35 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017, Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
36 Nghị định số 153/ NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 22/11/2016 Xem trực tiếp Download
37 Nghị định Số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 04/11/2016 Xem trực tiếp Download
38 Bộ giáo dục và đào tạo số 4341 về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối vowisi học sinh, sinh viên nghèo 09/09/2016 Xem trực tiếp Download
39 Xây dựng bãi đỗ xe, vẻ hè, cây xanh, điện chiếu sáng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên 28/07/2016 Xem trực tiếp Download
40 Xây dựng bãi đỗ xe, vẻ hè, cây xanh, điện chiếu sáng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên 28/07/2016 Xem trực tiếp Download
12