Văn bản mới ban hành  
STTTênCập nhậtXem văn bảnDownload
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
2 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
3 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
4 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
5 về việc triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước" 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
6 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
7 Về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
8 Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị phân bổ chỉ tiêu đào tạo Đại học theo chế độ cử tuyển năm 2017 của tỉnh Điện Biên 02/08/2017 Xem trực tiếp Download
9 Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 30/6/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng 24/07/2017 Xem trực tiếp Download
10 Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến ngày 30/6/2017 tỉnh Điện Biên 21/07/2017 Xem trực tiếp Download
11 Thông tư số 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 05/06/2017 Xem trực tiếp Download
12 NGHỊ ĐỊNH Số: 47/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 18/05/2017 Xem trực tiếp Download
13 THÔNG TƯ Số: 40/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ 18/05/2017 Xem trực tiếp Download
14 Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
15 Nghị định số 32/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
16 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 13/04/2017 Xem trực tiếp Download
17 Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 về việc ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
18 Chỉ thị số 31 ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
19 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017, hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
20 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 20/2011/CĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
21 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017, Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn 17/03/2017 Xem trực tiếp Download
22 Nghị định số 153/ NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 22/11/2016 Xem trực tiếp Download
23 Nghị định Số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 04/11/2016 Xem trực tiếp Download
24 Bộ giáo dục và đào tạo số 4341 về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối vowisi học sinh, sinh viên nghèo 09/09/2016 Xem trực tiếp Download
25 Xây dựng bãi đỗ xe, vẻ hè, cây xanh, điện chiếu sáng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên 28/07/2016 Xem trực tiếp Download
26 Xây dựng bãi đỗ xe, vẻ hè, cây xanh, điện chiếu sáng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên 28/07/2016 Xem trực tiếp Download
27 Nghị định số 48/2016/NĐ-CP Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 16/06/2016 Xem trực tiếp Download
28 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 16/06/2016 Xem trực tiếp Download
29 Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH 13, một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/06/2016 Xem trực tiếp Download
30 Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 16/06/2016 Xem trực tiếp Download
31 Nghị định 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trid đường bộ 15/06/2016 Xem trực tiếp Download
32 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/06/2016 Xem trực tiếp Download
33 QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dưh án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh Bắc Giang, Điện Biên và Bạc liêu 30/03/2016 Xem trực tiếp Download
34 Quyết định số 472 ngày 24/3/2016 về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên và Lạng Sơn 30/03/2016 Xem trực tiếp Download
35 NGHỊ QUYẾT Số 21, ngày 21/3/2016 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 30/03/2016 Xem trực tiếp Download
36 Số 08-NĐ-CP/2015 Nghị định quy định số lượng phó Chủ tịch UBND và quy trình thủ tục bầu, từ chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều động cách chức thành viên của UBND 10/03/2016 Xem trực tiếp Download
37 Thông tư số 91 ngày 31/12/2015 Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 10/03/2016 Xem trực tiếp Download
38 CHỈ THỊ SỐ 51CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021 04/03/2016 Xem trực tiếp Download
39 Số 01/CT-TTg Về tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 15/01/2016 Xem trực tiếp Download
40 Số 01/CT-TTg Về tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 15/01/2016 Xem trực tiếp Download
12