Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, định hướng, dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày 28/09/2021

HĐND - Sáng 27/9, Đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên theo lĩnh vực được phân công trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế và Đầu tư.


Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; nhất trí nhận định: Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thông qua; phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với chủ trương khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 19, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khoản 2, khoản 3, Điều 83, Luật Đầu tư công.

Theo lĩnh vực được phân công, Ban Dân tộc tiến hành thẩm tra 30 danh mục dự án, trong đó: 11 danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; 11 Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; 01 Dự án chưa đủ điều kiện phân bổ vốn do chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản tỉnh Điện Biên); 07 danh mục dự án thu hồi vốn đã tạm ứng ngân sách Trung ương. Các danh mục dự án trong dự thảo Kế hoạch đều tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan. Ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm về khả năng huy động vốn tăng thêm (692.750 triệu đồng) so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu đấu giá đất của tỉnh; riêng danh mục dự án Công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, đề nghị hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Dự án đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2021- 2025.

Kết luận phiên họp, đồng chí Mùa Thanh Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cáo ý kiến tham gia của đại biểu tham dự phiên họp; đồng thời tiếp thu để hoàn thiện báo cáo thẩm tra gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp chung, trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV theo quy định./.         

Tin, ảnh: Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền
Cần rà soát kỹ các tiêu chuẩn, đối tượng được đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông