Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 05/07/2018

CTTĐT - Ngày 04/7/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận các nội dung do Ban Dân tộc chủ trì về: Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí nhận định trong báo cáo thẩm tra của Ban về những kết quả đạt được, những hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thấy rằng Dự thảo Nghị quyết còn nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung chưa sát với quy định tại các văn bản của cấp trên và chưa có sự thống nhất trong tham mưu giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan chuyên môn có liên quan, còn nhiều ý kiến khách nhau về định mức phân bổ, tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, tiêu chí tỷ lệ người dân tộc thiểu số... nên cần phải tiếp tục nghiên cứu, xem xét.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện phải khẩn trương tổ chức buổi làm việc để thống nhất các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80 đảm bảo theo quy định.

Kết luận phiên họp, Đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu một số ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, đảm bảo nội dung, thời gian trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định./.

Nguyễn Dung

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” tại huyện Tủa Chùa
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số