Hoạt động của HĐND tỉnh  

Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Cập nhật ngày 12/07/2020

HĐND - Ngày 12/7/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan.


Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận các nội dung do Ban Dân tộc chủ trì: Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên Y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đại biểu cơ bản nhất trí nhận định trong báo cáo thẩm tra của Ban về những kết quả đạt được, những hạn chế trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Nhất trí mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, mức thu lao cho giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng và các mức chi khác có liên quan. Đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên Y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy đây là chính sách đặc thù sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hướng dẫn thực hiện công tác dân số, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại cơ sở... do đó các thành viên Ban đồng thuận, nhất trí mức hỗ trợ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn thiện một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban và ý kiến đại biểu tham dự phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu một số ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Ban sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và Dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh theo quy định./.

Tin, ảnh: Nguyễn Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay
HĐND tỉnh họp kỳ thứ 13 (bất thường) thông qua 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư và công tác nhân sự
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
HĐND tỉnh Điện Biên họp trực truyến xem xét, quyết định nội dung có tính cấp bách, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh
Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV