Hoạt động giám sát  

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé

Cập nhật ngày 26/10/2018

CTTĐT - Trong 02 ngày, 23 - 24/10/2018, Tổ giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã làm việc tại huyện Mường Nhé và một số xã của huyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay.


Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã đạt được những kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 được quan tâm, tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ thuộc cấp huyện và cấp xã. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai tại địa phương, yêu cầu UBND các xã, các cơ quan có liên quan chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia xây dựng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai. UBND huyện đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ; phối hợp tốt với bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa, việc giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, nhận, trả kết quả kịp thời đúng quy định. Cán bộ công chức trong các cơ quan đơn vị, duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, thực hiện đúng các quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ trên từng lĩnh vực được phân công.

Thực hiện cấp GCNQSDĐ cho 07/11 xã đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, với tổng số 3.532 thửa, diện tích 3.412.544 m2, trong đó đã cấp 1.544 thửa/1.544 GCN/1.494.007,6 m2. Tổng số hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ là 990 hồ sơ/tổng diện tích 73,94 ha; đã cấp được 505 hồ sơ/505 GCN/16,41 ha, đạt tỷ lệ 51,01% về hồ sơ, đạt tỷ lệ 22,19% về diện tích. Kinh phí thu nộp ngân sách Nhà nước thông qua công tác cấp GCNQSDĐ là 26.607.724..

Huyện đã tiến hành kiểm tra 04 đợt việc chấp hành quy định của pháp luật về cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, qua kiểm tra phát hiện một số trường hợp rà soát, kiểm tra và xác nhận sai trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất dẫn đến tình trạng công nhận quyền sử dụng đất không đúng chủ sử dụng đất, diện tích công nhận có một phần thuộc khu vực đã giải phóng mặt bằng trung tâm huyện Mường Nhé. UBND huyện đã thực hiện thu hồi GCNQSD đất đối với các hộ trên theo quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Tuy nhiên việc thực hiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn còn những hạn chế đó là: Việc cấp GCNQSD đất đồng loạt trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể như: Tổng diện tích còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ chiếm 48,99% về hồ sơ và 77,81% về diện tích; cấp GCNQSD đất sai chủ sử dụng, sai thông tin pháp nhân của chủ sử dụng đất, đo đạc cấp GCN không đúng ranh giới sử dụng đất; nhiều hộ gia đình, cá nhân không chịu kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ…

Kết luận tại buổi làm việc với huyện, đồng chí Giàng Thị Hoa yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc cấp GCNQSDĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy CNQSDĐ, tổ chức tốt việc đấu giá đất trên địa bàn huyện…; Đồng thời, thay mặt tổ giám sát tiếp thu những kiến nghị như: Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi một số quy định chồng chéo trong việc thực hiện cấp GCNQSDĐ. Ưu tiên đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu, chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư ngân sách để hoàn thiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ đối với các diện tích còn lại chưa được cấp GCN giúp công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, cụ thể đối với 3 xã Sín Thầu, Sen Thượng, Quảng Lâm chưa được đo đạc địa chính..., góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tiếp theo./.

Thu Hiền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công thương
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ và Ban quản lý chợ Trung tâm I
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại UBND thành phố Điện Biên Phủ
Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Mường Lay
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường