Cơ cấu tổ chức  

Phó Chánh Văn Phòng

Cập nhật ngày 30/10/2014


 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành 

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0215.3829.556

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng