Cơ cấu tổ chức  

Phó Chánh Văn Phòng

Cập nhật ngày 30/10/2014


Họ và tên: Hồ Văn Nam

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị:

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan