Cơ cấu tổ chức  

Phòng HC TC QT

Cập nhật ngày 30/10/2014


             1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên

   Chức vụ: Trưởng phòng

   Trình độ chuyên môn: Đại học

   Học hàm, học vị: Thạc sĩ

   Trình độ lý luận: Cao cấp

   Điện thoại cơ quan: 0215 3831 214

 

 

             2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

   Chức vụ: Chuyên viên

   Trình độ chuyên môn: Đại học

   Trình độ lý luận:

   Điện thoại cơ quan: 0215. 3834 256

 

             3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo

   Chức vụ: Chuyên viên

   Trình độ chuyên môn: Đại học

   Trình độ lý luận:

   Điện thoại cơ quan: 0215. 3828 583

 

 

             4. Họ và tên: Đàm Thị Chiên

   Chức vụ: Văn thư

   Trình độ chuyên môn: Đại học

   Trình độ lý luận:

   Điện thoại cơ quan: 0215. 3824 166

 

 

              5. Họ và tênLò Văn Dân

     Chức vụ: Lái xe

     Trình độ chuyên môn:

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 

   6. Họ và tên: Phạm Văn Bình

     Chức vụ: Lái xe

     Trình độ chuyên môn:

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 

 

  7. Họ và tên: Lê Thanh Lâm

     Chức vụ: Lái xe

     Trình độ chuyên môn:

    Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 

  8. Họ và tên: Nguyễn Đình Hội

     Chức vụ: Lái xe

     Trình độ chuyên môn:

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 

9 . Họ và tên: Bùi Xuân Trường

    Chức vụ: Lái xe

    Trình độ chuyên môn:

    Trình độ lý luận:

    Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 

10. Họ và tênHoàng Thị Nhung

     Chức vụ: Tạp vụ

     Trình độ chuyên môn:

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3837608

 

 

11. Họ và tên: Vũ Minh Hồng

     Chức vụ: Điện nước

     Trình độ chuyên môn:

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3825 083

 
 

12. Họ và tênVũ Thị Dung

     Chức vụ: Tạp vụ

     Trình độ chuyên môn: 

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3837608

 
 
 
 
 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng