Nghiên cứu - Trao đổi  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Cập nhật ngày 28/09/2020

HĐND - Trong những năm qua, việc triển khai các quy định của Pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm, kịp thời tham mưu cho tỉnh để cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc công khai thông tin về tiếp nhận và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, qua đó giúp cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đi vào nề nếp và đạt được những hiệu quả tích cực.


 
Qua giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân cho thấy: Công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã có sự đổi mới rõ nét, việc thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở, địa điểm tiếp công dân tại các cấp, các ngành nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát; đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản đã được kiện toàn và nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; UBND các cấp, các sở, ngành đã tích cực triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo về thời gian, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh; quan tâm, chú trọng đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, đặc biệt công tác hòa giải ở cơ sở đã phát huy tác dụng thiết thực góp phần giải quyết những vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh trong nhân dân. Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm. Việc ban hành các Quyết định và công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đã được các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan Thanh tra các cấp chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc xử lý, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm tại địa phương, cơ sở, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cấp Trung ương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao; chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Việc tiếp công dân định kỳ tại một số nơi chưa đảm bảo đúng quy định của Luật, chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng, chưa niêm yết nội quy tiếp công dân; việc xây dựng, công bố lịch tiếp công dân nhiều nơi ở cấp xã chưa đảm bảo. Công chức làm công tác tiếp công dân tại một số xã chưa đáp ứng yêu cầu, còn yếu về năng lực, trình độ chuyên môn. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao…
Để nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần quan tâm, thực hiện đồng bộ một số giải pháp đó là:
Thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp khắc phục những hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân, nhất là bố trí đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, trực tiếp làm công tác quản lý trong lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng và khai thác sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, sai phạm liên quan nhiều đến đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 
Rà soát địa điểm, nơi tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các quy định về đất đai, cơ chế chính sách triển khai thực hiện các chương trình, dự án…; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thứ hai, các sở, ngành tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm tiếp công dân, phân công công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc mở sổ, theo dõi, ghi chép nội dung các cuộc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý đơn theo quy định.
Tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài, đông người, kịp thời trao đổi, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức và Nhà nước.
Thứ ba, UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo cấp xã bố trí công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Đầu tư cơ sở vật chất. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định.
Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt, chú trọng gặp gỡ trực tiếp và tăng cường đối thoại với công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở./.
 
Đỗ Thị Luyến
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Một số kinh nghiệm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân
Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, chú trọng
Chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh: Hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng
Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh: Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”: những tín hiệu tích cực
Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân tin yêu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Chuyên đề: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh