Nghiên cứu - Trao đổi  

Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh: Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật ngày 28/09/2020


Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh được thành lập tại Quyết định số 24/QĐ-HĐND, ngày 24/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng HĐND tỉnh, trên cơ sở sát nhập Phòng Công tác HĐND và một bộ phận của Phòng Thông tin – Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trước đây, với 09 biên chế, Phòng có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Ngay sau khi thành lập, trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả hoạt động của Phòng công tác HĐND, Phòng Thông tin – Dân nguyện, Phòng Tổng hợp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc nhằm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vì vậy, đã tham mưu cho HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, trong đó một số việc lần đầu tiên tổ chức thực hiện, đó là:
Tổ chức thành công 13 kỳ họp HĐND, ban hành 209 nghị quyết, các kỳ họp thường lệ đều được Phát thanh – Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua nghị quyết về chương trình giám sát, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, lựa chọn vấn đề đưa ra chất vấn…; tham mưu cho các Ban HĐND tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sau kỳ họp, đã tham mưu rà soát hoàn chỉnh Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành; họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế và tiếp tục đổi mới trong tổ chức kỳ họp tiếp theo. 
Tổ chức 05 phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thông qua hình thức trực tuyến đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đến TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; hơn 60 cuộc giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với gần 300 nội dung kiến nghị với các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện..., phân công chuyên viên theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, từ đó giúp Văn phòng HĐND tỉnh kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND đôn đốc việc giải quyết và chỉ đạo, phân công các Ban giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh Phòng giúp Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND đánh giá thực hiện chương trình giám sát hàng năm.
Giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tiếp trên 90 lượt công dân; tiếp nhận trên 300 đơn thư và kịp thời tham mưu xử lý cho lãnh đạo HĐND tỉnh chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Đối với một số nội dung đơn phức tạp, kéo dài Thường trực HĐND trực tiếp hoặc giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát, gặp gỡ, đối thoại với người dân để xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc tạo niềm tin cho người dân.
Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị phục vụ gần 500 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu cho Tổ đại biểu tổng hợp trên 10.000 ý kiến, kiến nghị cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tham mưu cho Thường trực HĐND chuyển đến UBND và các sở, ngành tỉnh yêu cầu xem xét giải quyết; Phòng tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham mưu cho các Ban giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND, đăng tải kết quả giải quyết trên Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân biết và theo dõi. Ngoài ra, Phòng tham mưu cho các ban thẩm tra gần 300 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND; tham mưu, giúp việc, phục vụ Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh - huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử; tham mưu thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên sóng PTTH tỉnh…
Có thể khẳng định từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay, Phòng Tổng hợp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã được Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá 100% công chức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng 02 lần Bằng khen cho tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, 2019. Trong năm 2020, phòng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ điều kiện để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014. Những kết quả đó là sự động viên, khích lệ công chức trong phòng tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của cơ quan dân cử của tỉnh trong thời gian tới. Đạt được kết quả này, Phòng Tổng hợp đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: 
1. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nội dung quan trọng và xuyên suốt, phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức trong phòng, tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh đến 100% công chức của phòng. Từ đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức trong phòng trong việc chủ động nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.
2. Tăng cường sự phối hợp giữa các chuyên viên trong phòng, giữa chuyên viên phòng Tổng hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị và Chuyên viên các phòng chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND và của các sở, ngành liên quan để việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND đảm bảo tính kịp thời, chính xác, hiệu quả. 
3. Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, thực hiện đúng kỷ luật lao động của cơ quan. 
4. Tập thể lãnh đạo phòng đã bám sát quy chế làm việc của Văn phòng HĐND tỉnh, từ đó thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực cho từng công chức nhằm tạo sự chủ động trong việc nghiên cứu, tham mưu, giúp việc các đồng chí lãnh đạo của cơ quan dân cử theo hướng chuyên sâu./.
 
Lường Thu Hiền
Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh
 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”: những tín hiệu tích cực
Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân tin yêu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Chuyên đề: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ban hành nghị quyết về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh
Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm
Một số kết quả đạt đượctrong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Chuẩn bị kịp thời, nghiêm túc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV Nhiệm kỳ 2020 - 2025