Cơ cấu tổ chức  

Phòng Tổng hợp

Cập nhật ngày 30/10/2014


 

1. Họ và tên: Lường Thu Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận: Cao cấp

            Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

2. Họ và tênVũ Đức Cường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

 Điện thoại cơ quan: 0215.3824.160

 

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

4. Họ và tên: Lò Thị Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

5. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 

 

 

6. Họ và tên: Nguyễn Quốc Văn

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận:

Điện thoại cơ quan: 

 

 

7. Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

   Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận:

  Điện thoại cơ quan: 0215. 3836 345

 

 

8. Họ và tên: Đỗ Thị Dung

   Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận:

  Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

 

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
CHÁNH VĂN PHÒNG