Hoạt động giám sát  

Huyện Mường Nhé: Bình quân các xã đều đạt trên 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày 25/03/2021

HĐND - Trong 02 ngày 22 - 23/3/2021, Tổ số 1 Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát (Tổ trưởng); đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đã giám sát tại xã Sen Thượng, làm việc với UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Mường Nhé về “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020”.


Qua giám sát cho thấy: xã Sen Thượng đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), tăng 7 tiêu chí so với năm 2015. Các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế được huy động theo nhiều hình thức để nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập đời sống của người dân nông thôn được nâng lên; tình đoàn kết  giữa các dân tộc được nâng cao, y tế, giáo dục đã có bước phát triển mới, người dân có ý thức trong giữ gìn, phát huy, bảo tồn văn hoá các dân tộc; trình độ của cán bộ, đảng viên, người lao động ngày một nâng cao; an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. Các tiêu chí về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường được tập trung thực hiện; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được trú trọng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn được quan tâm và tạo điều kiện hoạt động sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Đối với huyện Mường Nhé: Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện hoạt động thường xuyên, tích cực và phát huy hiệu quả. Đã thành lập Ban chỉ đạo đối với 11/11 xã và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức hoạt động ổn định. Đến năm 2020, bình quân số tiêu chí đạt 9,2 tiêu chí/xã, tăng 4,9 tiêu chí/xã so với năm 2015. Đến năm 2020, chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí; số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: có 01 xã đạt (xã Sín Thầu); số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 03 xã đạt; số xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí có 07 xã đạt và không có xã nào dưới 05 tiêu chí.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, công tác truyên truyền về Chương trình xây dựng NTM tuy đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhưng chưa thường xuyên, liên tục; sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể đôi khi chưa thực sự quyết liệt. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng còn bị hạn chế về nguồn lực, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước, mức huy động từ các nguồn khác và sự tham gia đóng góp của nhân dân còn hạn chế; việc lồng ghép từ các nguồn vốn khác với vốn chương trình NTM còn khó khăn. Tiến độ triển khai các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình còn chậm, công tác quản lý hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu khoa học. Mô hình phát triển sản xuất trong Chương trình xây dựng NTM quy mô nhỏ, chưa được các hộ dân nhân rộng. Các chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa được cập nhật, báo cáo, đánh giá đầy đủ; Công tác chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chất lượng còn thấp, chủ yếu là các nghề nông nghiệp…

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đã ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời tiếp thu một số kiến nghị của huyện và đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn phối hợp với các xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần phải luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu vào kết quả và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện; tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Trong chương trình đợt giám sát, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại một số điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Nhé./.

Thu Hiền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kịp thời tham mưu những chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhận lực của tỉnh
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh
Tỉnh cần quan tâm phát triển các làng nghề thủ công truyền thống
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân
Tiêp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2020 tại các huyện trên địa bàn tỉnh
Bảo hiểm Xã hội huyện Tủa Chùa với công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ cần tích cực tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Ảng và Tủa Chùa