Giấy mới  

Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 2) của Thường trực HĐND tỉnh

Giấy mới khác
 
Dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
GIẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Họp phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
 
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 2) của Thường trực HĐND tỉnh
 
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 1) của Thường trực HĐND tỉnh
 
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (lần 2)
 
Giấy mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 
Giấy mời họp thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
 
Dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV (Từ ngày 11-13/7/2017)
 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6/2017 (lần 1)
 
Số: 113 /HĐND - VP V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIV
 
Về việc triệu tập kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV