Giấy mới  

Giấy mời dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mới khác
 
Giấy mời dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Giấy mời Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XV , nhiệm kỳ 2021-2026
 
Giấy mời dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Giấy mời dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV
 
Giấy mời: Dự Phiên họp tháng 10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XV
 
Giáy mời dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
GIẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Họp phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
 
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 2) của Thường trực HĐND tỉnh
 
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 1) của Thường trực HĐND tỉnh
 
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (lần 2)
 
Giấy mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 
Giấy mời họp thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
 
Dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV (Từ ngày 11-13/7/2017)
 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6/2017 (lần 1)
 
Số: 113 /HĐND - VP V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIV
 
Về việc triệu tập kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV