Tin tức & sự kiện  

Tỉnh Điện Biên với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2019

Cập nhật ngày 21/12/2018

CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XIV (từ ngày 5 đến 7 tháng 12 năm 2018) các Đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Kỳ họp đã xác định một số kết quả nổi bật là: duy trì tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,15% đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,3%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thu hút được các dự án lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao so với cùng kỳ nhất là vốn ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2017 của tỉnh xếp hạng thứ 48/63 tỉnh tăng 05 bậc so với năm 2016; thu hút đầu tư đạt khá nhất là các hình thức đầu tư (BT, BOO, PPP...); cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét chỉ số cải cách hành chính năm 2017 xếp hạng thứ 24/63 tỉnh tăng 18 bậc so năm 2016; xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm mới cho lao động tiếp tục chuyển biến tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Các kết quả trên là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả giai đoạn năm 2016 - 2020 của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được về tình hình kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng chỉ ra 5/37 chỉ tiêu thành phần chưa đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đó là: "về phát triển đàn gia súc; giá trị sản xuất công nghiệp; giảm tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi; tỷ lệ huy động số trẻ từ 03 đến 36 tháng tuổi đến nhà trẻ; tổ chức cai nghiện cho số lượt người nghiện ma túy". Một số hạn chế như: "sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng; trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng hiệu quả thấp; còn chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; chất lượng giáo dục vùng cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế; các tệ nạn xã hội còn phức tạp, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy thấp; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhanh nhưng chưa bền vững, việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ phát triển sản xuất, có việc hiệu quả triển khai còn chưa tốt; cải cách tổ chức bộ máy trong một số cơ quan chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động chưa cao; công tác tham mưu, trao đổi phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp các ngành, các huyện, thị xã, thành phố còn chưa chủ động, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn thấp, chưa mang tính đột phá; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp".


Về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. Tại kỳ họp, các Đại biểu đã thống nhất biểu quyết với mục tiêu tổng quát là: "Tiếp tục thực hiện giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh đạt 7,2%. Tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc tổ chức thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhất là các nguồn lực ngoài nhà nước, tự khởi nghiệp tự phát triển, chú trọng tư vấn hỗ trợ  người dân ở khu vực tự kiếm việc làm ngoài nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh". Đồng thời biểu quyết 14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội như sau: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,2%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 30,45 triệu đồng/người/năm;(2) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định: nông lâm nghiệp, thủy sản 19,55%, giảm 0,41%; Công nghiệp - Xây dựng 22,83%, tăng 0,01%; Dịch vụ 55,08%, tăng 0,47%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp, giảm 0,08% (so với năm 2018); (3) Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3.987,85 tỷ đồng (giá năm 2010) tăng 4,5% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực đạt 264.829 tấn. Phát triển đàn gia súc 606.798 con, tăng 4,36% so với năm 2018. Phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,31%, tăng 0,57% so với năm 2018; (4) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.070 tỷ đồng (giá năm 2010) tăng 12,97% so với ước thực hiện năm 2018; (5) Thu ngân sách trên địa bàn 1.196 tỷ 397 triệu đồng, trong đó thu nội địa 1.150 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 khoảng 11.838,88 tỷ đồng, tăng 15,64% so với năm 2018; (6) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 12.760 tỷ đồng, tăng 14,52% so với thực hiện năm 2018. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 83 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 50 triệu USD, tăng 13,64% so với ước thực hiện năm 2018. Phấn đấu thu hút trên 830 nghìn lượt khách du lịch đến Điện Biên; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.360 tỷ đồng (tăng 17,75% so với năm 2018); (7) Mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o, tổng dân số năm 2019 là 586.442 ngàn người; Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) còn 16,2%; giảm tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi còn 32%o. Bình quân 12,5 bác sĩ/1 vạn dân; (8)  Đào tạo nghề cho 8.000 lao động (tăng 2% so với ước thực hiện năm 2018); tạo việc làm mới cho 8.650 lao động; (9) Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 44.387 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 33,97% (giảm 3,49% so với năm 2018); Trong đó riêng các huyện nghèo giảm còn 47,37% so với năm 2018, hộ nghèo giảm xuống còn 39.451 hộ. Tổ chức cai nghiện cho 950 người nghiện ma tuý, (trong đó cai tại Trung tâm cai nghiện tỉnh là 400 người) số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone là 3.480 lượt. Phấn đấu có 53 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy (tăng 02 xã so với năm 2018); (10) Huy động 40,2% số trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ; 99,9% số trẻ 3-5 tuổi học mẫu giáo; huy động trẻ 6-10 tuổi đi học tiểu học đạt 99,8%; 11-14 tuổi học THCS đạt 95,4%; 15-18 tuổi học THPT và tương đương đạt 63,2%. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1. Phấn đấu 112/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; có 128/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2, trong đó có 46/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3; 110/130 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; (11) Phấn đấu 98/130 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (trong đó 06 xã được công nhận mới), tăng 3,58% so với thực hiện năm trước; (12) Phấn đấu 90,52% số hộ được dùng điện tăng 2,28% so với năm 2018; (13) Năm 2019 có thêm 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (Sam Mứn, Nà Tấu, Mường Nhà huyện Điện Biên; xã Na Sang huyện Mường Chà; xã Mường Báng huyện Tủa Chùa; xã Búng Lao huyện Mường Ảng; xã Mường Nhé huyện Mường Nhé; xã Quài Tở huyện Tuần Giáo). Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 30 xã đạt từ 15-19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 18 xã đạt chuẩn và 12 xã cơ bản đạt chuẩn; không còn xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân đạt 9,2 tiêu chí/xã; có 11 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); (14) 99,5% dân cư thành thị và 80,65% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh".

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất biểu quyết 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau: (1) Tập trung thực hiện phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn; công nghiệp, xây dựng; các ngành dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư - phát triển các thành phần kinh tế; tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đúng quy định; tiếp tục quyết liệt tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, tiến độ đề ra. (2) Tiếp tục thực hiện tốt công tác Giáo dục và đào tạo; dân số - Y tế - Trẻ em; văn hoá, thể thao và phát thanh truyền hình; đào tạo lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo; (3) Triển khai đúng qui trình, qui định các hoạt động Khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường; (4) Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác tư pháp, xây dựng chính quyền, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. (5) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (7) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách tôn giáo; (8) Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự./.

VÙI VĂN NGUYỆN, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND TP. Điện Biên Phủ khóa V, khai mạc kỳ họp thứ 9
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông
Tập huấn Kỹ năng thẩm tra, giám sát NSNN đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 9, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu
Năm 2018, nhiều chỉ số kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra