Thông báo  

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG CC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN 2022

Cập nhật ngày 19/09/2022

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG CC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN 2022


Xem tài liệu  
    Print

[ ]

Tin liên quan
NỘI DUNG ÔN TẬP THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VP ĐĐBQH&HĐND TỈNH
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Sơ đồ phòng thi
Danh sách niêm kỳ thi tuyển dụng công chức văn phòng ĐĐBQH và HĐNĐ tỉnh Điện Biên năm 2022
Quyết định Ban hành Quy chế kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1
Thông báo Danh sách Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 (kèm theo thông báo số 273/TB-HĐTDCC)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 (biểu kèm theo Thông báo số 272/TB-HĐTDCC)