Ban Văn hóa - Xã hội  

Trưởng Ban: Ông Nhữ Văn Quảng

Phó Trưởng Ban: 1. Bà Lò Thị Bích

                                 2. Bà Vi Thị Hương

Các Ủy viên: 

                       1. Ông: Vừ A Bằng

                       2. Ông: Từ Bá Minh

                       3. Bà: Lò Minh Phượng

                       4. Ông: Nguyễn Sĩ Quân