Ban Kinh tế và Ngân sách  

Trưởng Ban: Ông Vùi Văn Nguyện

Phó trưởng Ban: 1. Ông Mùa Thanh Sơn

                                 2. Ông Nguyễn Văn Hưng
 

Các Ủy viên:

                      1. Ông: Trần Thanh Hà

                      2. Bà: Chử Thị Hải

                      3. Ông: Phạm Mạnh Kiên

                      4. Bà: Cao Thị Tuyết Lan