Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  
Đại biểu Vừ A Bằng (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lò Thị Bích (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Giàng Trọng Bình (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Thào A Của (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lò Văn Cương (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lỳ Thị Phương Diện (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Mùa Thị Dính (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Đinh Bảo Dũng (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Giàng Thị Duyên (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lê Thành Đô (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Nguyễn Phú Đức (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lê Thanh Hà (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Chử Thị Hải (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
 
Đại biểu Lường Thu Hiền (01/06/2021)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV