Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Ông Đỗ Bá Tỵ
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Ông Dương Ngọc Ngưu
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Ông Lò Văn Muôn
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Bà Vi Thị Hương
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Ông Sùng A Hồng
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII (20/10/2014)
Bà Trần Thị Dung