Đoàn đại biểu Quốc Hội  
TênDownload
Chuyển đơn của công dân Lê Thị Hạnh, đ/c: Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình
Trả lời cử tri truóc và sau kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV (thuộc thẩm quyền địa phương)
Trả lời cử tri truóc và sau kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV (thuộc thẩm quyền trung ương)
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương)
V/v thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
V/v thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Số: 26 /ĐĐBQH-TH “V/v Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành”
Số 24 Về việc tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; ngày 07/3/2016
Số: 123/ĐĐBQH-TH ngày 27/11/2015 “V/v Tổng hợp bổ sung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII của các Bộ, ngành”
Số: 124/ĐĐBQH13-TH ngày 27/11/2015 “V/v Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri”
BÁO CÁO Số: 88 /BC-ĐĐBQH ngày 16/9/2015; Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa phương tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương
THÔNG BÁO Số: 118 /TB - ĐĐBQH ngày 16/10/2015: Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
BÁO CÁO 117 /BC - ĐĐBQH ngày 16/6/2015 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2014, nhiệm vụ công tác quý II/2014
Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân từ ngày 16/8/2014 - 15/9/2014
Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân từ ngày 16/4/2014 - 15/5/2014
Báo tin cho Bà Phạm Thị Nguyệt, số nhà 50, tổ dân phố 5, phường Noong Bua, Tp Điện Biên Phủ
Báo tin cho Ông Lương Xuân Tùng, số nhà 45, phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ
Công văn số: 2448/UBND-NC ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Hội đồng nhân dân tỉnh  
TênDownload
Thông báo cho công dân Nguyễn Thị Oanh, huyện Điện Biên Đông
Thông báo cho công dân Lê Văn Thanh, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ
V/v thông báo cho công dân (Lê Văn Dụ)
kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 16 HĐND, khóa XIV
Phụ lục kèm theo Báo cáo Số: 332/BC-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 14/11/2019,
Báo cáo Số: 332/BC-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 14/11/2019, Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh, Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã xác định thời gian trong năm 2017; 2018; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
BÁO CÁO Trả lời một số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 cần tiếp tục giải quyết; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 140 ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh, trả lời một số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 cần tiếp tục giải quyết; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIV.
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương)
Chuyển đơn của côn dân Đỗ Thị Châm đến Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ
Chuyển đơn của nhân dân bản Huổi Ban, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé đến Giám đốc sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh ĐB
Chuyển đơn của Phạm Thị Lê, thường trú tại số nhà 77, tổ dân phố 26, phường Mường Thanh, đến chủ tịch UBND TP ĐBP
Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Tốt, thường trú tại số nhà 35, tổ dân phố 06, phường Nam Thanh, thành phố ĐBP đến chủ tịch UBND thành phố Điện Biên
Số: 265/HĐND-VP, V/v Tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thứ 02 - HĐND tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 148/BC-UBND; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau, kỳ họp thứ 16; một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Ủy Ban mặt trận tổ quốc tỉnh Điện Biên; Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với nhãng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 68/HĐND-VP về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện Điện Biên Đông trước kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh khóa XIII
Số: 70/HĐND -VP về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh khóa XIII
Số 72/HĐND - VP Về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Nội vụ trước kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh khóa XIII
Số 69/HĐND - VP Về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Giao thông vận tải trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII
Số 71/HĐND - Vp ngày 29/3/2016 về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử cử tri Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên trước kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XIII
Số 67/HĐND-VP về việc gửi báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của sở Tài chính trước kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XIII
BÁO CÁO Số: 33/HĐND-VP về kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Điện Biên trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII
BÁO CÁO Số: 33/HĐND-VP về kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Điện Biên trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII
Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Công thương tỉnh Điện Biên trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Nội vụ sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XIII
Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của Cục THA Dân sự tỉnh Điện Biên trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII
BÁO CÁO Số: 391 /BC-UBND; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
BÁO CÁO Số: 252/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XIII
Tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành tỉnh tại kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XIII
BÁO CÁO Tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIII
Thông báo kết luận của đồng chí Giàng Thị Hoa tại cuộc họp xem xét việc giải quyết đơn đề nghị của ông Vũ Duy Tâm
Báo tin cho các ông Sùng Chừ Thềnh, Sùng Gà Thồng, Sùng A Vư, Bản Huổi Mi, xã Huổi Mi, huyện Mường Chà
Báo tin cho ông Phạm Minh Vĩ, số nhà 44, tổ 14, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
Báo tin cho ông Nguyễn Văn Cầm,tổ dân phố 9, Phường Noong Bua, Tp Điện Biên Phủ
Báo tin cho công dân ông Nguyễn Minh Bắc, tổ 6, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
Báo tin cho các ông Lý Văn Lún, Lò Văn Một, Lò Văn May, Lò Văn Phới, bản Púng giắt 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
12