Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố  

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Thành phố Điện Biên Phủ

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: 

2. Thị xã Mường Lay

- Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch:

3. Huyện Điện Biên

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

4. Huyện Điện Biên Đông

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

5. Huyện Mường Chà

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

6. Huyện Nậm Pồ

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

7. Huyện Mường Nhé

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

8. Huyện Mường Ảng

- Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

9. Huyện Tuần Giáo

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

10. Huyện Tủa Chùa

- Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch: